Mobbing - noe må gjøres!

10.11.2014 00:49

Det er vanskelig å ikke bli berørt av historien om 13 åringen Odin som tok sitt eget liv etter å ha blitt mobbet på 2 skoler, (dvs. etter skolebytte) og etter at han og foreldrene utallige ganger både muntlig og skriftlig hadde tatt denne situasjonen opp med skolen. Hans utsagn om at "det hjelper ikke å si i fra de gjør ikke noe likevel" er hjerteskjærende og sier noe om et system som ikke fungerer.

Det er mange forskjellige former for mobbing; det kan dreie seg om alt fra utfrysing/isolering til psykisk mobbing og direkte fysiske angrep. Uansett form er enhver form for mobbing uakseptabel. I den voksne verden har man gjerne flere arenaer slik at hvis det går dårlig på en arena kan man kanskje kompensere på en annen. I et barns liv er ikke dette like enkelt da mobbing kan være så altoppslukende at når et barn fratas sin elementære rett til trygghet kan hverdagen bli så mørk at barnet ikke lenger orker å leve. Dette skal ikke kunne skje i velferdssamfunnet Norge - verdens rikeste land - i 2014. Her bør politikerne komme på banen og klart vedta klarere regler og prosedyrer som må dokumenteres fulgt ved mobbing. En av disse er at mobbing bør få klare konsekvenser for mobberen. Regjeringens forslag til endring av § 8-1 i opplæringsloven og tilsvarende bestemmelse i privatskoleloven, jf utsendt høringsnotat, er derfor et skritt på vei i riktig retning da det her foreslås presisert i lovteksten at den som mobber kan risikere å bli flyttet til en annen skole. 

Forslaget til ny lovtekst lyder slik:

"Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Dette vil blant anna gjelde flytting av ein elev som mobbar ein eller fleire medelevar. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang".

Dette forslaget tar etter min mening problemet ved roten ved at det er mobberen og ikke mobbeofferet som skal måtte endre sitt liv og sine omgivelser. Dette må følges opp ved at skolene tar mobbing på alvor ved at skolens ledelse umiddelbart adresserer mobbingen overfor mobberen og hans foresatte og krever en stopp på dette. Skjer ikke dette etter flere advarsler bør flytting av mobberen som en siste mulighet være en konsekvens.

 

 

Kontakt

Erlend Follegg Konsul Schjelderupsvei 15, 0286 Oslo (+47) 970 55 555 (mobil) ef@advfollegg.no